Vedtekter for Motorveteranene Hedmark

Revidert 24. februar 2020

§1 KLUBBENS NAVN OG TILSLUTNING.
Klubbens navn er Motorveteranene Hedmark, forkortet MVH. MVH er tilsluttet Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, forkortet LMK.

§2 KLUBBENS FORMÅL.
MVH er en ideell sammenslutning uten partipolitiske eller økonomiske interesser. Klubbens formål er å fremme bevaring av, forståelse for og kunnskaper om motoriserte kjøretøyer, 21 år eller eldre, med særlig vekt på kjøretøyer over 30 år. Kjøretøyet skal være vedlikeholdt i så historisk korrekt stand som mulig. Dette søkes nådd ved:

 1. Å holde regelmessige medlemsmøter, herunder temamøter relatert til restaurering av motorhistoriske kjøretøyer.
 2. Å holde andre møter for å fremme interessen for klubbens virksomhet.
 3. Å formidle og ivareta medlemmenes interesser overfor myndigheter og organisasjoner.
 4. Å formidle annonser, samt spre teknisk og historisk informasjon til medlemmene, fortrinnsvis ved å benytte klubbens medlemsblad "Motorveteranen" samt e- post og klubbens hjemmeside.

§3 MEDLEMSKAP.
Alle med interesse for historiske kjøretøyer kan bli medlem i MVH. Familiemedlemskap kan tegnes av medlemmer fra samme husstand. Familiemedlemmer har samme rettigheter som hovedmedlemmer, men mottar normalt ikke egen post fra klubben. Klubbens medlemmer må rette seg etter klubbens vedtekter og vedtak fattet av klubbens besluttende organer. Medlemmer som ved sin oppførsel kan skade klubbens drift og interesser kan ekskluderes. Forslag om eksklusjon skal behandles av styret. Styrets anbefaling forelegges årsmøtet, som fatter endelig vedtak.

§4 MEDLEMSKONTINGENT.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet for 1 kalenderår av gangen. Familiemedlemmer betaler 1/4 kontingent. Kontingenten forfaller 1 måned etter at krav om innbetaling er sendt ut. Medlemmer innmeldt etter 1. oktober får gratis medlemskap ut kalenderåret.

§5 BESLUTTENDE ORGANER.
Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Styret er klubbens høyeste organ mellom hvert årsmøte. Der hvor ikke annet er bestemt i vedtektene avgjøres alle saker med simpelt flertall.

§6 STYRET.

 1. Klubben ledes av et styre på 9 medlemmer.
 2. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, matrikkelfører, redaktør og 3 styremedlemmer.
 3. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 4 av de øvrige styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet teller leders eller, i leders fravær, nestleders stemme dobbelt.
 4. Styremøter avholdes etter innkalling fra styreleder, eller når minst 3 av styremedlemmene forlanger det. Det skal skrives referat fra styrets møter som skal godkjennes på det første påfølgende styremøte.
 5. Aktuelle komiteer og utvalg, som ikke velges på årsmøtet, oppnevnes av styret. Styret kan også gi enkeltmedlemmer i oppdrag å utføre spesielle oppdrag for klubben. Styret gir retningslinjer for gjennomføringen av de aktuelle oppgaver.
 6. Styret er ansvarlig for forvaltningen av klubbens verdier i henhold til vedtak fattet av årsmøtet.
 7. Styret er ansvarlig for å utarbeide budsjett for kommende år og fremlegge dette for årsmøtet til godkjenning.

§7 ÅRSMØTET.
Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av februar. Innkallingen til årsmøtet skal skje med minst 2 ukers varsel. Årsmøteinnkallingen, som skal inneholde saksliste, årsberetning, resultat- og balanseregnskap samt budsjett, sendes medlemmene pr e-post. Medlemmer som ikke kan motta e-post vil få innkallingen tilsendt pr. post, ved henvendelse til styret. Frasigelse av verv og forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal meddeles styret innen 6 uker før årsmøtet. Alle frammøtte medlemmer med godkjent medlemskap, for forutgående år, har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall stemmeberettigede som møter, så fremt innkallingen har skjedd i henhold til disse vedtekter.

Årsmøtet skal behandle:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av møteleder.
 3. Valg av referent.
 4. Valg av 2 fremmøtte stemmeberettigede til å underskrive protokollen.
 5. Styrets årsberetning.
 6. Regnskap og revisjonsberetning.
 7. Saker fremlagt av styret og styreforslag.
 8. Fastsettelse av årskontingent og godkjenning av budsjett.
 9. Valg

§8 VALG.
Årsmøtet velger:

 1. Leder for 1 år.
 2. Nestleder for 2 år.
 3. Kasserer for 2 år.
 4. Sekretær for 2 år.
 5. Matrikkelfører for 2 år.
 6. Redaktør for 2 år.
 7. 3 styremedlemmer for 2 år hver.
 8. Revisor for 1 år.
 9. Web-redaktør for 2 år.
 10. Redaksjonskomite for 2 år hver, bestående av 5 personer, i tillegg til redaktør.
 11. 4 medlemmer til hver av løpskomiteene for Hamarløpet og Helgøya rundt for 1 år hver. Leder for hvert av løpene oppnevnes av styret, blant styremedlemmene uten spesifikke oppgaver. Når det gjelder MVHs delaktighet i fellesarrangementet på Stange travbane, oppnevnes det også en ansvarlig representant for 1 år. Denne representanten sørger for at MVHs ansvar i forbindelse med arrangementet ivaretas. Herunder at MVH stiller avtalt mannskap til rådighet. Leder og medlemmer til Julekuten oppnevnes av styret.
 12. Øvrige komiteer etter forslag fra styret.
 13. Valgkomite bestående av 3 personer for 3 år hver. Hvor 1 medlem skiftes ut hvert år. Lengst sittende medlem fungerer som leder.
Medlemmer til styret og komiteer for øvrig velges med funksjonstiden justert slik at tilnærmet halvparten blir sittende.

§9 HEDERSBEVISNINGER.
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte med de samme frister som for ordinært årsmøte, slik:

 1. Årsnål tildeles automatisk et medlem etter 21 års dokumentert medlemskap i klubben. *
 2. Veterannål tildeles automatisk et medlem etter 30 års dokumentert medlemskap i klubben. *
 3. Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som har gjort en betydelig innsats for klubben.
*) Antall år trenger ikke å være sammenhengende.

Som synlig bevis overrekkes diplom for alle tre hedersbevisningene. Som æresmedlem betales ikke medlemskontingent. For øvrig gjelder alle rettigheter og plikter nedfelt i klubbens vedtekter. Forslag om æresmedlemskap sendes styret som behandler saken og legger denne fram for årsmøtet. Årsmøtet fatter endelig vedtak. Forslag skal være mottatt minst 6 uker før årsmøtet.

§10 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE.
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte med de samme frister som for ordinært årsmøte, slik:

 1. Etter vedtak på årsmøtet.
 2. Etter vedtak i styret.
 3. Når 1/3 av klubbens medlemmer skriftlig forlanger det. Bare saker som er angitt i innkallingen kan behandles.

§11 VEDTEKTSENDRINGER.
Endringer i klubbens vedtekter kan bare foretas på et ordinært/ekstraordinært årsmøte. Endringsforslag, som skal utsendes sammen med innkallingen, krever 2/3 flertall fra de fremmøtte stemmeberettigede for å bli vedtatt.

§12 OPPLØSNING AV KLUBBEN.
Forslag om oppløsning av klubben skal legges fram på et ordinært/ekstraordinært årsmøte. Forslaget krever 2/3 flertall fra de fremmøtte stemmeberettigede for å bli vedtatt. Vedtas forslaget til oppløsning skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte innen 6 måneder. Dersom forslaget til oppløsning også her oppnår 2/3 flertall fra de fremmøtte stemmeberettigede, er vedtaket om oppløsning av klubben gyldig. I forslaget til oppløsning av klubben skal det også fremmes forslag om den fremtidige forvaltning av klubbens eiendeler og kapital. Klubbens eiendeler og kapital skal fortrinnsvis overføres et offentlig museum i Hedmark, som er villig til å forvalte dette i så nært samsvar med klubbens formål som mulig.

§13 SAMMENSLUTNING MED ANDRE KLUBBER MED SAMME FORMÅL.
Forslag til sammenslutning legges frem på et ordinært/ekstraordinært årsmøte. Sammenslutning med andre klubber med samme formål, er ikke å regne som oppløsning av klubben. Forslaget krever 2/3 flertall fra de fremmøtte stemmeberettigede for å bli vedtatt.


Nettredaktør: Steinar Brekke | Webdesign: Stein A. Brekke